Права за ползванеЛични данни
Alpinisti-varna.com спрямо ЗЗЛД на република България полага дължимата грижа за защита на личните данни на Потребителя, станали известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка.
Това задължение отпада, ако Потребителят е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, Alpinisti-varna.com може да използва личните данни на Потребителя единствено и само за предвидените целите Потребителите се съгласяват, че Продавача има право да обработва личните им данни, необходими за изпълнение на поръчките в електронния магазин и изпълнението на договора. Alpinisti-varna.com спрямо ЗЗЛД се задължава да не разкрива никакви лични данни за Потребителя на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
– е получил изрично писмено съгласие на потребителя;
– информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация;
– Alpinisti-varna.com е длъжен да предостави информацията по силата на закона.


Отговорности
Alpinisti-varna.com не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си при настъпване на обстоятелства, които Alpinisti-varna.com не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – включително, но не само, случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на Alpinisti-varna.com

Промени в общите условия
Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни едностранно от продавача.
Промените в Общите условия не засягат отношенията между продавача и потребителя, възникнали във връзка с валидно подадена преди промените на Общите условия заявка за покупка на стока/и.
За въпросите, неуредени в настоящите Общи условия, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство. Всички спорове между страните ще бъдат решавани по взаимно съгласие.
Ако не бъде постигнато споразумение, спорът се отнася за решаване пред компетентния съд

НАШИТЕ УСЛУГИ
Топлоизолации
Хидроизолации
Мазилки

КОНТАКТИ

гр. Варна, кв. Победа ул.„Тодор Радев Пенев" №11 - партер
052/304 722
0888/007 367
0899/988 256
alpinisti-varna@abv.bg

НАЧАЛО - ГАЛЕРИЯ - ЦЕНИ - КОНТАКТИ
Copyright 2014. All rights reserved.
Designed by NOVA BG Ad.